พหุปัญญาของ Howard Gardner

ความฉลาดของผู้เรียน 8 ด้าน

ความฉลาดทางภาษาและการสื่อสาร

ความฉลาดด้านตรรกะ/เหตุผล

ความฉลาดทางมิติสัมพันธ์และจินตนาการ

ความฉลาดด้านการเคลื่อนไหว

ความฉลาดด้านดนตรีและจังหวะ

ความฉลาดด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

ความฉลาดด้านความเข้าใจในตนเอง

ความฉลาดทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดประสบการณ์

การจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะบูรณาการผ่านการเล่น การลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย ให้เกิดความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเกิดการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ไม่จัดเป็นรายวิชาโดยมีหลักการ และแนวทางการจัดประสบการณ์ ดังนี้ 

หลักการจัดประสบการณ์​​

 1. ​จัดประสบการณ์การเล่นและการเรียนรู้อย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาเด็กโดยองค์รวมอย่างสมดุลและต่อเนื่อง

 2. เน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการ ความสนใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคลและบริบทของสังคมที่เด็กอาศัยอยู่

 3. จัดให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาของเด็ก

 4. จัดการประเมินพัฒนาการให้เป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำผลการประเมินมาพัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่อง

 5. ให้พ่อแม่ ครอบครัว ชุมชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก

แนวทางการจัดประสบการณ์

 1. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับจิตวิทยาพัฒนาการ และการทำงานของสมอง แนวคิดที่เหมาะสมกับอายุ วุฒิภาวะ และระดับพัฒนาการ เพื่อให้เด็กทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ ซึ่งทางโรงเรียนได้นำทฤษฎีพหุปัญญามาใช้ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร

 2. จัดประสบการณ์ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็ก ได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้า ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยใช้กิจกรรมแบะรูปแบบการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Approach) เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนศึกษาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลุ่มลึกด้วยกระบวนการคิดและแก้ปัญหาของเด็กเองจนค้นพบคำตอบที่ต้องการ

 3. จัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยบูรณาการทั้งกิจกรรม ทักษะและสาระการเรียนรู้จากหลักสูตรแกนกลาง

 4. จัดประสบการณ์ให้เด็กได้ริเริ่มคิด วางแผน ตัดสินใจ ลงมือกระทำ และนำเสนอความคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบการณ์เป็นผู้สนับสนุนอำนวยความสะดวกและเรียนรู้ร่วมกับเด็ก

 5. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กอื่น กับผู้ใหญ่ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในบรรยากาศที่อบอุ่น มีความสุข และเรียนรู้การทำกิจกรรมแบบร่วมมือในลักษณะต่างๆกัน

 6. จัดประสบการณ์ให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและอยู่ในวิถีชีวิตของเด็กสอดคล้องกับบริบทสังคม และวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก

 7. จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดี และทักษะการใช้ชีวิตประจำวันตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนสอดคล้องคุณธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเอง ให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ ได้ตระหนักถึงคุณค่า และความสำคัญของช่วงชีวิตปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยที่ร่างกายและสมองเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว พัฒนาการทางสมองจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเป็นการปูพื้นฐานการเรียนรู้ ได้แก่

ภาษาอังกฤษ

โปรแกรมสำหรับเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยหนังสือภาพ หนังสือเรียน แบบฝึกหัด หนังสือนิทาน บัตรคำศัพท์ และ CD ที่ใช้เป็นองค์ประกอบหลักในการเรียนรู้

คอมพิวเตอร์

ฝึกให้เด็กมีความคุ้นเคย และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีที่เด็กพบเห็นในชีวิตประจำวัน

เทควันโด

ส่งเสริมการใช้อวัยวะของร่างกายได้คล่องแคล่วประสานสัมพันธ์กัน

ภาษาจีน

ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา และเป็นการเตรียมตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์

 • Facebook - Black Circle
 • Google Places - Black Circle

© 1988-2019 by Suwawan Kindergarten

1128 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สมัครเรียน
โทร 02-437-2985