ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ ก่อตั้งขึ้นโดย นายเสถียร  ธรรมสุริยะ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ ศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนนักเรียนชาย–หญิง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3

นายเสถียร ได้เล็งเห็นถึงสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง บรรยากาศที่ร่มรื่น เหมาะที่จะเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กเล็ก อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา  และความเหมาะสมของสถานที่ เพื่อให้เด็กได้เล่าเรียนในสถานที่กว้าง สิ่งแวดล้อมเป็นธรรมชาติ และมุ่งมั่นที่จะสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ คุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต       

ปรัชญาโรงเรียน

สร้างความสุข เสริมปัญญา ฝึกมารยาท พัฒนาความพร้อม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอนุบาลสุวาวรรณ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา เรียนรู้คู่คุณธรรม รู้จักคิด รักการเรียนรู้ เป็นคนดี มีมารยาท รักความเป็นไทย มีทักษะในการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองพึงพอใจ

บริหารงานโดย

ศิริวรรณ  คู

ผู้รับใบอนุญาต

ประกาศนียบัตร

Montessori Early Childhood Education

ที่ St. Nicholas Training Centre London

วาณี  ธรรมสุริยะ

ผู้จัดการ

ปริญญาโท 

การศึกษามหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิชาเอก การบริหารการศึกษา

อรวรรณ  พัดทอง

ผู้อำนวยการ

ปริญญาตรี

ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิชาเอก การศึกษาปฐมวัย

  • Facebook - Black Circle
  • Google Places - Black Circle

© 1988-2019 by Suwawan Kindergarten

1128 ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน แขวงบางลำภูล่าง ฝั่งธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

สมัครเรียน
โทร 02-437-2985